Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w przypadku przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym, zamieszczonym na stronie www.

  1. Administratorem Danych osobowych jest POS Group Sp. z o.o. , ul. Czyżówka 14, 30-526 Kraków NIP: 1132953306, Regon: 368517620, KRS: 0000698557, kapitał zakładowy spółki: 50 000 PLN
  2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, bowiem obowiązujące przepisy nie nakładają na niego takiego obowiązku
  3. Podstawą przetwarzania danych podanych w formularzu kontaktowym, :  imienia, nazwiska, adresu email i/lub nr telefony jest dobrowolna zgoda osoby i/lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, poprzez udzielenie odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).
  4. Celem pozyskania danych osobowych jest odpowiedź na zgłoszenie przesłane w formularzu kontaktowym, w szczególności przedstawienie oferty usług świadczonych przez Administratora Danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane: do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT – Job Solutions  z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22a, Kraków, a jeśli udzielona zgoda obejmuje również zgodę na przekazanie danych kontaktowych do podmiotów powiązanych z Administratorem celem przedstawienia ich oferty, również takim podmiotom jak: Cotel Sp. z o.o., ul. Jerzego Kukuczki 5/17-18, 50-570 Wrocław.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (za pomocą pisemnego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: poczta@pos-groupl.pl i/lub pisemnie na adres: POS Group Sp. z o.o. , ul. Czyżówka 14, 30-526 Kraków. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia prawa do usunięcia danych osobowych Administrator przestanie przetwarzać Pana/Pani dane chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  9. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.