Wynagrodzenie minimalne
Od 01.01.2022 r. ulega zmianie wysokość wynagrodzenia minimalnego, które będzie wynosiło brutto:
• dla osób zatrudnionych na umowie o pracę – 3.010,00 zł
• dla zleceniobiorców – 19,70 zł/godz.

Wyższa kwota wolna od podatku
Wzrost kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł.
Co to oznacza? Jeśli ktoś zarobi mniej, w ogóle nie zapłaci podatku. Jeżeli zarobi więcej, zapłaci podatek dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę.

Kwota zmniejszająca podatek
Jest to pojęcie odnoszące się do podatku.
Od 2022 roku kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić:
• rocznie 5.100,00 zł – wynika z następującego wyliczenia 30.000,00 zł × 17%
• miesięcznie 425,00 zł – wynika z następującego wyliczenia 1/12 × 5.100,00 zł

Drugi próg podatkowy
Wzrost progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł, od którego odprowadzana jest zaliczka na podatek w wysokości 17%.

Ważne: Podatnik może złożyć wniosek do płatnika o obliczanie i pobieranie zaliczek według wyższej stawki podatkowej. Wówczas zarobi mniej „na rękę”, ale nie będzie musiał dopłacać podatku po złożeniu zeznania rocznego.

Ulga dla klasy średniej
Została przewidziana dla pracowników osiągających przychód w przedziale od 5 701zł do 11 141zł miesięcznie, który podlega opodatkowaniu i podzielona na dwie węższe grupy – osoby mające przychód od 5 701zł do 8 549zł oraz osoby z przychodem od 8 549zł do 11 141zł. Różnica między tymi grupami będzie polegała na sposobie wyliczenia ulgi:

  • do 8 549zł (przychód * 6,68% – 380,50 zł) / 0,17
  • od 8 549zł (przychód * (- 7,35%) + 819,08zł) / 0,17

Z ulgi dla „klasy średniej” będą mogły korzystać osoby osiągające przychód ze:
• stosunku pracy,
• stosunku służbowego,
• spółdzielczego stosunku pracy,
• pracy nakładczej.

Ulgą nie będą objęte:
• przychody osób świadczących pracę na umowach zlecenie i o dzieło,
• zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego:
• zasiłek chorobowy,
• zasiłek opiekuńczy,
• zasiłek macierzyński,
• zasiłek wyrównawczy,
• świadczenia rehabilitacyjne

Ulga dla pracujących emerytów
Zwalnia z podatku przychody podatników, którzy mimo nabycia uprawnień emerytalnych nie zdecydują się na pobieranie świadczenia. Ulga dotyczy następujących przychodów: ze stosunku pracy; z umów zlecenia, z działalności gospodarczej.

Ulga dla rodzin 4+
Jest to ulga adresowana do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej czworo dzieci. Zwolnienie będzie obejmowało kwotę przychodu do kwoty 85 528 zł rocznie osiągnięte z tytułu umowy o pracę oraz umów zlecenie.

Ulga na powrót
Ulga ma zastosowanie na wniosek dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską oraz minimum trzy lata miały miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chili, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki lub mieszkały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres ww. trzech lat i posiadają certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia. Przez cztery lata od powrotu do Polski osoby te będą płacić niższy podatek dochodowy o ile uzyskają przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, z praw autorskich i pokrewnych. Ulga na powrót będzie stosowana do kwoty przychodu nieprzekraczającego 85 528 zł.

 

W POS Group jesteśmy na bieżąco. Sprawdź jak możemy wesprzeć Twoją firmę.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 22 345 66 01 lub przez formularz kontaktowy.